top of page
Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

VIET - Westbank

Văn phòng VIET làm việc tại:   

Hội Cao Niên Westbank

2330 Park Place, Gretna

từ 9:30 sáng tới 1:30 trưa | 9:30AM - 1:30PM

thứ Hai đến thứ Sáu | Monday - Friday

(ở văn phòng Anh John-Hòa)

VIET Giúp Các Chương Trình:

  • SNAP – Food Stamps

  • LA Medicaid & LaCHIP: Ghi danh cho bào hiểm sức khỏe cho trẻ em và người lớn dưới 65 tuổi

  • Medicare Savings program (MSP): Dịch vụ sức khỏe y-tế cho quí vị  65 tuổi trở lên/disable-qua Medicaid

  • Giúp Ghi Danh Bảo Hiềm Sức Khỏe Marketplace (Obama Care)

  • Chương trình SHIIP - thông tin Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành cho Người Cao Tuổi (Senior Health Insurance Information Program)

  • Khai thuế Miễn phí IRS VITA – Volunteer Income Tax Assistance - Tình nguyện viên được huấn luyện bởi đại diện- IRS certified volunteers

  • Victims of Crime - Dịch vụ hướng dẫn các nạn nhận về pháp lý và những dịch vụ khác liên quan đến vấn đề bạo hành gia đình và trẻ em.

  • Dịch vụ USCIS – Đổi Thẻ Xanh, điền Đơn Thi Quốc Tịch, Thông Dịch Thi Quốc Tịch, điền đơn Passport,.

  • Giúp LIÊN LẠC vớ sở SSA để khai Medicare (65 tuổi) và Tiền Hưu SSA Benefit.

bottom of page