VIET MISSION

VIET was created in 2001 to help to bridge the gap as it relates to cultural and language barriers, to develop educational and economic training programs, and act as a resource center for minority residents in Louisiana.

VIET được thành lập vào năm 2001 để phát triển các chương trình đào tạo giáo dục, kinh tế và hoạt động như một trung tâm tài nguyên cho cư dân thiểu số ở Louisiana. VIET giúp đưa các cộng đồng không nói tiếng Anh vào xã hội Mỹ bằng cách thu hẹp khoảng cách liên quan đến các cản trở về văn hóa và ngôn ngữ.

Our Vision

Healthy and Productive Community
Equal Access to Services
Strong Academic Environments for our children
Community Engagement Involvement
Strong Financially Stable Families
Violence-Free Environment

Cộng đồng phông phú và lành mạnh
Bình đẳng trong các dịch vụ
Môi trường học tập lành mạnh cho con em chúng ta
Sự cam kết và tham gia của cộng đồng
Ổn định về tài chính cho gia đình
Môi trường không có bạo lực