top of page
Tax return

Tax Information
Thông Tin Về Thuế

February - April

GIẤY TỜ CẦN MANG THEO KHI ĐẾN KHAI THUẾ    

Documents you will need to bring when filing your taxes

download.png
social-security-card-isolated-free-vector.jpg
360_F_617328329_lKArBm6C1Lnghyq8PSJJnzFSI1VwOrSn.jpg
w2-irs-tax-form-document-260nw-565795942
1099-irs-tax-form-document-260nw-565795957.webp
images.jpg
bank-account-icon-simple-element-from-banking-vector-34052526_edited.jpg
health-insurance-card-flat-design-white-background-medical-concept-vector-illustration-200
backpack-hi.png
istockphoto-1087001844-612x612_edited.jpg
images (1).jpg

ID Có hình – Picture ID
(của hai vợ chồng nếu khai thuế chung)

Thẻ An Sinh Xã Hội – SS Number
(của hai vợ chồng và các người phụ thuộc)

Ngày sinh- Date of Birth
(của hai vợ chồng và các người phụ thuộc)

Các Mẫu Thu Nhập - Wages Form 
(W-2, W-2G, 1099-R)

Giấy tiền lời - Interest & Dividends
(Forms 1099)

 Chi phí trả cho giữ trẻ - Childcare Expense
(Tên dịch vụ và Số Thuế TIN)

Số ngân hàng & chương mục- Routing & Account #
(để chuyển tiền thuế được lại; void check/giấy ngân hàng / Void bank check or bank document)

Mẫu 1095A từ Marketplace - Form 1095A
(Nếu có bảo hiểm Obama Care/ if you have Obama Care)

Mẫu 1098T – Form 1098T
(Nếu là sinh viên / if you are a student)

Số PIN -Identity Protection Theft 
(Số IP PIN cung cấp bởi IRS)

Tiền thất nghiệp - Form 1099G
Giất chứng nhậnđược / Unemployment Benefit 

Giất chứng nhận được Lá thư 6419 từ IRS - Form 6419 /Advance Child Tax Credit payment - Form 6419

Nếu có hôn thú và khai thuế chung, phải có mặt hai vợ chồng / If you are married and filing a joint tax return, both parties must be present.

bottom of page